ul. Orląt Lwowskich 51, Tarnobrzeg015 823 45 57 fax 15 823 78 11biuro@forbet.plforbetpn-pt; 6-16, sob: 6-13

0web katalog-1 cennik-1

Deklaracja Właściwości Użytkowych Bloczki
Deklaracja Właściwości Użytkowych Kostka Brukowa
Deklaracja Właściwości Użytkowych Krawężniki
Deklaracja Właściwości Użytkowych Obrzeża
Deklaracja Właściwości Użytkowych Płyty Ażurowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych Płyty Brukowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych Płyty Ściekowe

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYROBÓW
Parametry techniczne wszystkich produkowanych przez firmę FORBET Marek Małecki wyrobów spełniają wymagania odpowiednich norm przedmiotowych oraz przepisów prawnych w Polsce tj.:
1. Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Wyroby FORBET Marek Małecki produkowane są zgodnie z systemem zakładowej kontroli produkcji, posiadają wstępne i okresowe badania typu oraz podlegają na bieżąco stałej kontroli w laboratorium zakładowym.

Od dnia 1 lipca 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr.305/2011 dla wyrobów firmy FORBET Marek Małecki, objętych normami zharmonizowanymi została wystawiona odpowiednia Deklaracja Właściwości Użytkowych, a na opakowaniach z wyrobami umieszczone jest oznakowanie CE.
Dla pozostałych wyrobów firmy, posiadających aprobatę techniczną została wystawiona Krajowa Deklaracja Zgodności, a na opakowaniach umieszczany jest znak budowlany.

Menu